بازدید از کارخانه اینگل دی ماه 98


بازدید از کارخانه ایزی پایپ تیر و مرداد 99


بازدید از کارخانه کلار آبان ماه 98

 

فهرست
× ارتباط با ما